Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

iwantu
18:54
1483 0fa6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaynis aynis
iwantu
18:54Reposted fromolbaria olbaria viaaynis aynis
iwantu
18:50
iwantu
18:50
18:50
iwantu
18:50
iwantu
18:50
Nawet najbardziej represjonowana kobieta ma swoje tajemne życie z tajemnymi myślami i tajemnymi uczuciami, które są bujne i dzikie, czyli naturalne. 
Nawet najbardziej ubezwłasnowolniona kobieta strzeże tego dzikiego zakątka jaźni, bo intuicyjnie wyczuwa, że któregoś dnia znajdzie się jakaś furtka, szczelina, szansa, i ona ją poszerzy, by wyrwać się na wolność.
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viadoubleespresso doubleespresso

June 28 2015

iwantu
20:14
 Amelia in Private Practice
iwantu
20:13
iwantu
20:13
iwantu
20:13
2446 a59d 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:13
4074 3893 390
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:13
3087 0cbc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:13
3705 1b77 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:12
6780 6028 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudaizia rudaizia
iwantu
20:12
0805 ae80 390
Reposted fromstylte stylte viarudaizia rudaizia
iwantu
20:12
iwantu
20:12
3020 04d1 390
Reposted fromIriss Iriss viaproof proof
iwantu
20:11
6536 c1dc 390
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viaaynis aynis
iwantu
20:11
0096 f483 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl